J2T Copy

Νέες ευκαιρίες γιά κέρδη
από μία από τις πιο κερδοφόρες αγορές στον κόσμο Forex

Πως δουλεύει

Χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό επενδυτή, οι επενδυτές έχουν την ευκαιρία να έχουν κέρδος
χωρίς να διαπραγματεύονται μόνοι τους, και οι διαχειριστές μπορούν να αποφέρουν περισσότερα έσοδα
για τη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων.

Ο επενδυτής επιλέγει μια στρατηγική, εγγράφεται σε αυτή και βγάζει κέρδος
Τα κεφάλαια του διαχειριστή και των επενδυτών μοιράζονται σε αναλογίες

Ο διαχειριστής συνεχίζει να πραγματοποιεί συναλλαγές στον λογαριασμό χρησιμοποιώντας τα δικά του κεφάλαια και τα κεφάλαια των επενδυτών. Όσο πιο επιτυχημένες είναι οι δραστηριότητες του διαχειριστή, τόσο υψηλότερη βαθμολογία έχει ο λογαριασμός του .

Κέρδος διαχειριστή, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής
Κέρδος επενδυτή μείον αμοιβή διαχειριστή

Κορυφαίες 5 στρατηγικές

Προσφέρουμε τις 5 πιο δημοφιλείς στρατηγικές,
που θα σας βοηθήσει να κάνετε μια επιλογή

[ Κερδοφορία ]
Στρατηγική Γράφημα απόδοσης Σύνολο Κάθε μήνα Αριθμός συνδρομητών Μέγιστη ανάληψη Χρήματα Ηλικία, ημέρες Προμήθεια Μέγιστη μόχλευση
Svarozhich

Ручная торговля. Используются глобальные дневные и недельные уровни и ежедневные ценовые колебания, поэтому подойдет как для долгосрочных (1-4 недели), так и для краткосрочных (внутри дня) целей. Также учитывается профиль рынка (Банковские маржинальные уровни) по популярным валютным парам. Предпочитаемые инструменты:  валютные пары рынка Форекс GBP/USD,  GBP/JPY, EUR/USD, EUR/JPY, USD/CAD, USD/CHF и т.п., Позиции закрываются вручную и по take-profit. Стоп сигналы используются от риска капитала. Торговля на рынке Форекс ведется с плечом 1:100. По мере увеличения депозита плечо будет уменьшено до 1:50. Максимальный риск для одной сделки от 3 до 10 % от депозита.  Ожидаемая годовая доходность 60 -120 % и более, в зависимости от ситуации на рынке. 


RUB
485,08% -13,35% 3 -1,74% 5.065.842 RUB 442 35,0% 1:100 Συμμετοχή
KAZGlobalA
USD
9,71% -2,88% 16 21,15% 54.293 USD 272 30% 1:50 Συμμετοχή
Trade NOW Crypto
USD
-34,73% -2,71% 1 60,68% 49.727 USD 240 50% 1:200 Συμμετοχή
QUASTICEED MULTIWAY

*description in English at the bottom of the page*

Общие данные: 

В основу алгоритма заложена стратегия отработки зон перекупленности/перепроданности вблизи важных ценовых уровней, при подтверждении данных авторскими индикаторами. Сделки совершаются по сетке ордеров от меньшего к большему, страхуя первые сделки по математической формуле.

Учитывая, что это сеточный алгоритм, его кратковременное нахождение в незафиксированной просадке – норма работы. Средняя просадка в момент активной торговой сессии составляет 6-14% (максимальная 33,4%, из которой стратегия самостоятельно вышла в прибыль за 2,5 недели)/ Риски просчитаны таким образом, что алгоритм НИКОГДА не входит в сделку всем объёмом. Максимальная загрузка депозита за 11 лет составляла 33,4%, что говорит о запасе прочности в 2,99 раз

                         ****ВАЖНО****

 Рекомендуемые настройки:

1. валюта USD

 2. Кредитное плечо 1:200

 3. Стоп-лосс 50$. Или любая другая сумма, но В любом случае, установка уровня стоп-лосс на уровень  меньше 35% по просадке, несет большие риски преждевременного отключения от стратегии(рекомендуем оставить стандартное значение)! Поскольку в момент выхода важных новостей, просадка может достигать 20-30%. Это норма работы, из которой система быстро выходит в профит. 

Пример расчета: 

Депозит 5000$

Критический расчетный уровень риска стратегии 35%

Значит уровень стоп лосса равен 5000-35%= 3250$

Не нужно пугаться этих цифр, график доходности наглядно показывает, что система отрабатывает ЛЮБЫЕ просадки без потерь

 Тест-период:

11 лет на исторических данных (включая периоды BrExit и всех волн Covid-19)

С октября 2021 года на реальном счете

 Ожидаемая доходность:

 -Доходность в каждый отдельный месяц 4-22%

-Доходность с учетом сложного процента за 10 лет: 614 911,1% (тест начинался с 1000$, а в конце периода депозит оставил 6 149 111$)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Strategy description

General data: 

The algorithm is based on the strategy of working out of the overbought/oversold zones near important price levels, confirmed by the author's indicators. The deals are made on a grid of orders from the smallest to the largest, insuring the first transaction by the mathematical formula.

Given that this is a grid algorithm, its short-term presence in the unfixed drawdown - the norm of work. The average drawdown at the time of an active trading session is 6-14% (maximum 33.4%, of which the strategy made a profit within 2.5 weeks)

Risks are calculated in such a way that the algorithm NEVER enters into transactions with the entire volume. Maximum deposit load over 11 years was 33.4%, indicating a margin of safety of 2.99 times

     **** IMPORTANT****

 Recommended settings:

 1. currency USD

 2. leverage 1:200

 3. Stop loss 50$. Or any other amount, but in any case, setting the stop-loss level at a level less than 35% of the drawdown, carries a high risk of premature disconnection from the strategy (we recommend to leave the standard value)! Because at the moment of release of important news, the drawdown can reach 20-30%. This is the norm of work, from which the system quickly goes into profit. 

Example calculation: 

A deposit of $5000

The critical estimated risk level of the strategy is 35%.

So the level of stop loss is equal to 5000-35% = $3,250.

Do not be alarmed by these figures, the graph of profitability clearly shows that the system works out ANY drawdowns without loss

Test period:

11 years on historical data (including periods of BrExit and all Covid-19 waves)

Since October 2021 on real account

 Expected returns:

 -Earnings per single month 4-22%

-Yield including compound interest over 10 years: 614,911.1% (the test started with $1,000 and at the end of the period the deposit left $6,149,111)USD
-21,59% 1,28% 14 -1,44% 44.023 USD 367 30,0% 1:200 Συμμετοχή
Front Point
USD
-19,39% 12 36,76% 34.147 USD 20 50% 1:100 Συμμετοχή
Δείτε όλες τις στρατηγικές