Nghiên cứu & Phân tích Thị trường
trên  các sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ

Tín hiệu giao dịch trên  thị trường thế giới

Nhận tín hiệu
Xem các ý tưởng giao dịch trước đây của chúng tôi

Dịch vụ này phù hợp với những khách hàng thích đưa ra quyết định đầu tư với sự hỗ trợ chuyên nghiệp. Sử dụng nghiên cứu thị trường của đội ngũ chuyên gia phân tích giàu kinh nghiệm của chúng tôi, khách hàng có cơ hội tạo ra các chiến lược đầu tư của riêng mình và sử dụng đầy đủ các lợi thế khủng lồ của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.

Một loạt các giải pháp quản lý tài sản dành cho những người giàu có muốn đầu tư tiền của mình vào thị trường tài chính thế giới.

FINAM

độ tin cậy
Bạn  ủy thác tiền của mình cho các nhà quản lý tài sản chuyên nghiệp và  các kỹ sư tài chính với  nhiều năm kinh nghiệm trong  thị trường tài chính.

Những cơ hội
Bạn  sẽ nhân đánh giá từ chuyên nghiệp, cũng như  các cơ hội (chiến lược, giao dịch và công cụ) thông thường chỉ dành cho các nhà đầu tư pháp nhân.

Mục tiêu và  chiến lược
Để đạt được các mục tiêu đầu tư, bạn  chọn ra  các chiến lược quản lý của chúng tôi. Đồng thời, bạn sẽ  biết chính xác ai là người quản lý tài sản của bạn.

Điều khiển
Bạn  kiểm soát các thay đổi trong danh mục đầu tư của mình. Chúng tôi  cung cấp cho bạn báo cáo tài chính về  kết quả quản lý.

Thù lao
Thù lao của người quản lý phụ thuộc trực tiếp vào  việc đạt được các mục tiêu đầu tư đã đặt ra và    thu nhập của bạn.

Lợi thế của bạn:

Nghiên cứu & Phân tích Thị trường« USA VIP » và  « USA Exclusivе»* (nền tảng — ROX)


Số tiền tối thiểu

« VIP USA»  — số tiền tối thiểu là $ 10,  000
« USA Exclusive»  — số tiền tối thiểu là $ 30, 000

Phí Dịch vụ nghiên cứu thị trường

Chứng khoán  Mỹ
 — $0.02 cho  1 cổ phiếu (tối thiểu $5  cho 1 giao dịch)
Quền chọn  $5  cho  1 hợp đồng

Phí bổ sung cho  đơn đặt hàng thoại

không  bị tính phí

Nền tảng giao dịch để đặt lệnh điện tử: ROX®.

*Sự khác biệt giữa VIP và  Exclusivе:

Lựa chọn« USA Exclusive» thuế quan, bên cạnh lợi thế của« Hoa Kỳ VIP» , khách hàng có cơ hội gọi điện thoại cá nhân với nhóm phân tích của chúng tôi về tình hình hiện tại trên thị trường Hoa Kỳ ..

Lựa chọn « Hoa Kỳ VIP» , một khách hàng nhận được các ý tưởng đầu tư dưới dạng bản tin hàng tuần tại địa chỉ e-mail được chỉ định và / hoặc qua điện thoại.